ສມກຈ - ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ

LMFA - Lao Microfinance Association

Upcoming Events

september 2020

No Events

october 2020

12oct - 23oct 121:00 amoct 23MFMCC Batch 19 training

november 2020

2nov - 13All DayMFMCC Batch 19 training

Latest News

ບັນຍາກາດຂອງ ກອງປະຊຸມ ການສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖີງການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ
ບັນຍາກາດຂອງ ກອງປະຊຸມ ການສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖີງການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ ຂອງແຜນງານ ລາວ/ 030 ໃນແຂວງເປົ້າໝາຍ ເພື່ອ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ ຜູ້ປະສານງານ ແລະ ຜູ້ຊ່ວຍພາກສະໜາມຂອງ ສມກຈ, ວັນທີ 20 ...
Read More
ກອງປະຊຸມເພື່ອກະກຽມການສ້າງຕັ້ງ ອົງກອນສະໜັບສະໜຸນເຄືອຂ່າຍທີ່ຂື້ນທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂດຍ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ
ໃນວັນທີ 9 ເດືອນ ກໍລະກົດ 2020, ສມກຈ ໄດ້ຈັດ ກອງປະຊຸມເພື່ອກະກຽມການສ້າງຕັ້ງ ອົງກອນສະໜັບສະໜຸນເຄືອຂ່າຍທີ່ຂື້ນທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂດຍ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ  ...
Read More

More News >>>

How to becomes our member

If you are interested in becoming a member, please follow these steps:

 1. Download and complete the membership form
  kindly note that, there are two different formats, one for MFIs (DTMFIs, NDTMFIs, SCUs, Network Support Organizations, Banks) [Click] 
  – And one for Non-MFIs (e.g. Donors, Bi-Multi-Lateral Agencies, (I)NGOs, Service Providers, Consultants) [Click]
 2. Submit the completed and signed form to MFA
  – Email: mfa@laomfa.org or Tel: +856 21 226018 or Fax: +856 21 226019.
 3. The application shall be considered by the Board of Directors & Executive Office
  – The applicant will be informed promptly whether the application has been approved or not.
  – The MFA will provide reasons in case membership has been disapproved.

Membership Benefits

Benefit of becoming MFA members
1 The privilege to participate in trainings related to microfinance sector by both domestic and foreign sectors
2 Opportunity to have special technical / professional counselling
3 Opportunity to meet and exchange experiences with successful institutions and from the Bank of Lao PDR
4 Receive useful information on institutional development and also disseminate information / products- services through
5 various advertisement channels of MFA.

Latest Jobs

Lastest Videos

Lastest Photos

Our partner

The organizations that use LMFA Technical service

Our - Non MFI members

subscribe for newsletter


X