ສມກຈ - ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ

MFA - Lao Microfinance Associationtest

ກິດຈະກຳ ກຳລັງຈະເກີດຂຶ້ນ

may 2019

13may - 24may 138:30 ammay 24MFMCC ປີ 2019 ລຸ້ນ 16 ພາກທີ 1: 13-24 ພຶດສະພາ 2019

june 2019

10jun - 21jun 108:30 amjun 21MFMCC ປີ 2019 ລຸ້ນ 16 ພາກທີ 2: ວັນທີ 10-21 ມິຖຸນາ 2019ຝຶກອົບຮົມຫຼັກສູດການບໍລິຫານການເງິນຈຸລະພາກ (MFMCC) ປີ 2019 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

july 2019

No Events

august 2019

No Events

september 2019

No Events

ຂ່າວສານຫຼ້າສຸດ

ວິທີເຂົ້າເປັນສະມາຊິກກັບພວກເຮົາ

ສຳລັບທ່ານທີ່ສົນໃຈເຂົ້າມາເປັນສະມາຊິກ ກັບ ສມກຈ ກະລຸນາປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1. ດາວໂຫຼດແບບຟອມສະໝັກສະມາຊິກ ແລະ ຕື່ມຂໍ້ມູນລົງໃນແບບຟອມໃຫ້ສົມບູນ

  • ຟອມສະມາຊິກຈະມີ 2 ຮູບແບບຄື ຮູບແບບສຳຫຼັບສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ (ສກຈຮ, ສກຈບ, ສສງ, ອົງກອນສະໜັບສະໜູນເຄື່ອຂ່າຍ, ແລະ ທະນາຄານ) [ຄຣິກ] 
  • ແລະ ຮູບແບບ ທີ່ບໍ່ແມ່ນສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ (ເຊັ່ນ ບັນດາຜູ່ສະໜັບສະໜູນ, ອົງການຮ່ວມມືສອງ-ຫຼາຍຝ່າຍ, (I)ອົງການບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ, ບັນດາຜູ່ໃຫ້ບໍລິການດ້ານຕ່າງໆ, ທີ່ປຶກສາ) [ຄຣິກ]

2. ສົ່ງແບບຟອມທີ່ຕື່ມຂໍ້ມູນສົບບູນ ພ້ອມລາຍເຊັນ ມາທີ່:

  • ອີເມວ: mfa@laomfa.org ຫຼື ໂທ: +856 21 226018;ແຟັກ: +856 21 226019

3. ຟອມສະໝັກຈະໄດ້ຖືກພິຈາລະນາ ໂດຍ ສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຜູ່ອຳນວຍການ

  • ຟອມສະໝັກທີ່ສົ່ງມາ ຈະຖືກແຈ້ງຕອບ ວ່າຈະໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ຫຼື ບໍ່
  • ສມກຈ ຈະແຈ້ງເຫດຜົນໃຫ້ຮັບຮູ້ໃນກໍລະນີທີ່ຟອມສະໝັກບໍ່ຜ່ານ.

ຜົນປະໂຫຍດຂອງການເປັນສະມາຊິກ

ຜົນປະໂຫຍດບາງຢ່າງທີ່ຈະໄດ້ຮັບ ຈາກການເປັນສະມາຊິກຂອງ ສມກຈ

  1. ໄດ້ຮັບສິດທິພິເສດໃນການເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະແໜງການ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
  2. ມີໂອກາດໄດ້ຮັບການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານວິຊາການ / ສອນພິເສດ
  3. ມີໂອກາດໄດ້ພົບປະ ແລະ ແລກປ່ຽນປະສົບການກັບສະຖາບັນທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ ແລະ ຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
  4. ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ເປັນປະໂຫຍດໃນການພັດທະນາສະຖາບັນ ແລະ ຍັງສາມາດເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ/ຜະລິດຕະພັນ-ການບໍລິການຂອງຕົນ ຜ່ານທາງຊ່ອງທາງຕ່າງໆຂອງ ສມກຈ ໄດ້ອີກດ້ວຍ

ສະໝັກວຽກ

ວິດີໂອ

ຮູບພາບລ່າສຸດ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ

ສະມາຊິກ ທີ່ເປັນສູນຝຶກອົບຮົມ

Our Partners

ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ (ສກຈບ)

ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ຮັບເງິນຝາກ (ສກຈຮ)

ສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດ (ສສງ)

X