ສມກຈ - ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ

MFA - Lao Microfinance Associationtest

ກິດຈະກໍາ

may, 2019

13may - 24may 138:30 ammay 24MFMCC ປີ 2019 ລຸ້ນ 16 ພາກທີ 1: 13-24 ພຶດສະພາ 2019

may

13may - 24may 138:30 ammay 24MFMCC ປີ 2019 ລຸ້ນ 16 ພາກທີ 1: 13-24 ພຶດສະພາ 2019

june

10jun - 21jun 108:30 amjun 21MFMCC ປີ 2019 ລຸ້ນ 16 ພາກທີ 2: ວັນທີ 10-21 ມິຖຸນາ 2019ຝຶກອົບຮົມຫຼັກສູດການບໍລິຫານການເງິນຈຸລະພາກ (MFMCC) ປີ 2019 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

X