ສມກຈ - ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ

MFA - LAO MICROFINANCE ASSOCIATION

ບົດລາຍງານຂອງ ສມກຈ

ບົດລາຍງານຂອງ ສມກຈ – 2018

No image

ບົດລາຍງານປະຈຳປີ 2018

Download

ບົດລາຍງານຂອງ ສມກຈ – 2017

No image

ບົດລາຍງານປະຈຳປີ 2017

Download

ບົດລາຍງານຂອງ ສມກຈ – 2016

No image

ບົດລາຍງານການເງີນທີ່ ໄດ້ຖຶກກວດສອບ

Download

No image

ບົດລາຍງານການ ເງີນທີ່ໄດ້ຖຶກກວດ ສອບ 2016

Download

No image

ບົດລາຍງານປະຈໍາປີ 2016

Download

ບົດລາຍງານຂອງ ສມກຈ – 2015

No image

ບົດລາຍງານປະຈໍາປີ

Download

No image

ບົດລາຍງານການເງີນທີ່ໄດ້ຖຶກກວດສອບ

Download

No image

ຈົດໝາຍຄຸ້ມຄອງສໍາລັບທ້າຍປີ 2015

Download


ບົດລາຍງານຂອງ ສມກຈ – 2014

No image

ບົດລາຍງານປະຈໍາປີ

Download

No image

ບົດລາຍງານການເງີນທີ່ໄດ້ຖຶກກວດສອບ

Download

No image

ຈົດໝາຍຄຸ້ມຄອງສໍາລັບທ້າຍປີ 2014

Download


ບົດລາຍງານຂອງ ສມກຈ – 2013

No image

ບົດລາຍງານປະຈໍາປີ

Download

No image

ບົດລາຍງານການເງີນທີ່ໄດ້ຖຶກກວດສອບ

Download

No image

ຈົດໝາຍຄຸ້ມຄອງສໍາລັບທ້າຍປີ 2013

Download

ສມກຈ ການປະເມີນຄວາມສາມາດຂອງເຄື່ອຄ່າຍ 2013

ການປະເມີນຄວາມສາມາດຂອງເຄື່ອຄ່າຍ [ດາວໂຫລດບ່ອນນີ້]

ບົດລາຍງານຂອງ ສມກຈ – 2012

ບົດລາຍງານການເງິນທີ່ໄດ້ຖືກກວດສອບ MFWG 2012 [ດາວໂຫລດບ່ອນນີ້]
ຈົດໝາຍຄຸ້ມຄອງລາຍງານການກວດສອບບັນຊີ MFWG 2012 [ດາວໂຫລດບ່ອນນີ້]
ບົດລາຍງານປະຈຳປີ ຂອງກຸ່ມເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການເງິນຈຸລະພາກ – 2010

ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ໄດ້ສະຫຼຸບສັງລວມບັນດາຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ກິດຈະກຳຕ່າງໆ ຂອງ ກຮກຈ ໃນປີ 2010 ແລະ ອະທິບາຍຫຍໍ້ ກ່ຽວກັບແຜນກິດຈະກຳ ທີ່ວາງໄວ້ໃນປີ 2011. ເປົ້າໝາຍ ກໍ່ແມ່ນ ເພື່ອຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ ບັນດາຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການເງິນຈຸລະພາກ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານຕ່າງ ໃນ ສປປລາວ ໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບ ກຮກຈ ແລະ ການບໍລິການຂອງ ກຮກຈ. ໃນບົດລາຍງານ ສະບັບນີ້ ຍັງໄດ້ລວມມີ ແຜນວຽກ (ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1 ແລະ 2) ແລະ ງົບປະມານ (ໃນເອກະສານ ຊ້ອນທ້າຍ 3) ສຳລັບ ປີ 2010.

ບົດລາຍງານປະຈຳປີ 2010 ກຸ່ມການເງິນຈຸລະພາກ ໃນ ສປປລາວ [ດາວໂຫລດບ່ອນນີ້]
ຕາຕະລາງ 1: ແຜນວຽກງານ ກຸ່ມການເງີນຈຸລະພາກ ປີ 2010 [ດາວໂຫລດບ່ອນນີ້]
ຕາຕະລາງ 2: ແຜນວຽກງານ ກຸ່ມການເງີນຈຸລະພາກ ປີ 2011 [ດາວໂຫລດບ່ອນນີ້]
ຕາຕະລາງ 3: ແຜນງົບປະມານ ກຸ່ມການເງີນຈຸລະພາກ ປີ 2011 [ດາວໂຫລດບ່ອນນີ້]

X