ສມກຈ - ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ

MFA - LAO MICROFINANCE ASSOCIATION

ຕິດຕໍ່ເຮົາ

ສະມາຕົມການເງິນຈຸລະພາກ (ສມກຈ)

ບ້ານຮ່ອງໄກ່ແກ້ວ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
ຕູ້ ປ.ນ: 4030
ໂທ: +856 21 226 018; 030 948 1265
ແຟັກ: +856 21 226 019
ອີເມວ:   mfa@laomfa.org
ເວັບໄຊທ໌:   www.laomfa.org;
Facebook : www.facebook.com/LaomfaTeam/

 

https://goo.gl/maps/Xj7vkoy96N2ZZ6x57
X