ສມກຈ - ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ

MFA - LAO MICROFINANCE ASSOCIATION

ດຳລັດວ່າດ້ວຍສະຫະກອນ

ດຳລັດສະບັບນີ້ ກຳນົດຫລັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກ່ຽວກັບ ການສ້າງຕັ້ງ, ການເຄືີ່ອນໄຫວ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ສະຫະກອນຢູ່ ສປປ ລາວ ເພຶື່ອເຮັດ ໃຫ້ຜູ້ປະກອບ ທຸລະກິ ລວມໝູ່ ຂະໜາດນ້ອຍ ມີກຳລັງແຮງ ລວມສູນ, ຮ່ວມມື ຊ່ອຍເຫຼືອເຊີ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ເຕີບໃຫຍ່ ຂະຫຍາຍຕົວ ກາຍເປັນ ການຜະລິດເປັນສີນຄ້າ, ສ້າງລາຍໄດ້, ປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນການ ແກ້ໄຂ ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຍົກລະດັບ ຊີວິດ ການເປັນຢູ່ ຂອງປະຊາຊົນ ບັນດາເຜົ່າໃຫ້ດີຂື້ນ

ດຳລັດວ່າດ້ວຍສະຫະກອນ (ເລກທີ 136/ນຍ 2010) [ດາວໂຫລດ]

X