ສມກຈ - ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ

LMFA - LAO MICROFINANCE ASSOCIATION

ເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ລັດຖະດຳລັດ ຂອງປະທານປະເທດ ກ່ຽວກັບການປະກາດໃຊ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ (ສະບັບປັບປຸງ), ເລກທີ 207/ປປທ, ວັນທີ 06 ສິງຫາ 2018. Download

X