ສມກຈ - ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ

MFA - Lao Microfinance Association

Training

ສມກຈ ຮ່ວມກັບໂຄງການຂອງ ILO ຈັດການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ໂຄດສ໌ (coaching) ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້: ການວາງແຜນທຸລະກິດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການບໍລິຫານການເງິນ ເພື່ອເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທືນ ສຳລັບ ຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ. ການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວເປັນການໃຫ້ຄຳແນະນຳ ແລະ ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການວາງແຜນທຸລະກິດ ແລະ ການບໍລິຫານການເງິນ. […]

Read more
X