ສມກຈ - ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ

LMFA - Lao Microfinance Association

Training

ໂດຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ), ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ (ສມກຈ) ແລະ ສູນການເງິນຈຸລະພາກ (MFC) ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນໂດຍ ອົງການອາດາ (ADA). ຈຸດປະສົງກໍ່ເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມຮູ້-ຄວາມສາມາດວຽກງານບັນຊີ ແລະ […]

Read more

ສມກຈ ຮ່ວມກັບໂຄງການຂອງ ILO ຈັດການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ໂຄດສ໌ (coaching) ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້: ການວາງແຜນທຸລະກິດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການບໍລິຫານການເງິນ ເພື່ອເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທືນ ສຳລັບ ຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ. ການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວເປັນການໃຫ້ຄຳແນະນຳ ແລະ ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການວາງແຜນທຸລະກິດ ແລະ ການບໍລິຫານການເງິນ. […]

Read more
X