ສມກຈ - ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ

LMFA - LAO MICROFINANCE ASSOCIATION

Upcoming Events

october 2020

No Events

november 2020

No Events

december 2020

No Events

january 2021

No Events

february 2021

No Events

ຂ່າວສານຫຼ້າສຸດ

Completed the training and coaching on Business Plan and Financial Management for MSMEs and SMEs
ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ ( ສມກຈ ) ໄດ້ສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຄູຝຶກ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້: ການວາງແຜນທຸລະກິດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານການເງິນ ເພື່ອເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນສຳລັບວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ຄັ້ງທີ ...
Read More
ສກຈບ ປັນຍາພອນ ສຸມໃສ່ສະໜັບສະໜຸນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໃນການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ
ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ປັນຍາພອນ (ສມກຈບ ປັນຍາພອນ) ເປັນໜຶ່ງໃນສະຖາບັນການເງິນໃນທົ່ວປະເທດ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດປ່ອຍເງິນກູ້ຂະໜາດນ້ອຍນັບແຕ່ປີ2017 ເປັນຕົ້ນມາ, ເຊິ່ງການດໍາເນີນທຸລະກິດໃນໄລຍະ 2 ປີ ເຫັນວ່າມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງສະແດງອອກຄື: ໄລຍະປີ 2017 ຫາ ...
Read More

How to becomes our member

ສຳລັບທ່ານທີ່ສົນໃຈເຂົ້າມາເປັນສະມາຊິກ ກັບ ສມກຈ ກະລຸນາປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1. ດາວໂຫຼດແບບຟອມສະໝັກສະມາຊິກ ແລະ ຕື່ມຂໍ້ມູນລົງໃນແບບຟອມໃຫ້ສົມບູນ

  • ຟອມສະມາຊິກຈະມີ 2 ຮູບແບບຄື ຮູບແບບສຳຫຼັບສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ (ສກຈຮ, ສກຈບ, ສສງ, ອົງກອນສະໜັບສະໜູນເຄື່ອຂ່າຍ, ແລະ ທະນາຄານ) [ຄຣິກ] 
  • ແລະ ຮູບແບບ ທີ່ບໍ່ແມ່ນສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ (ເຊັ່ນ ບັນດາຜູ່ສະໜັບສະໜູນ, ອົງການຮ່ວມມືສອງ-ຫຼາຍຝ່າຍ, (I)ອົງການບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ, ບັນດາຜູ່ໃຫ້ບໍລິການດ້ານຕ່າງໆ, ທີ່ປຶກສາ) [ຄຣິກ]

2. ສົ່ງແບບຟອມທີ່ຕື່ມຂໍ້ມູນສົບບູນ ພ້ອມລາຍເຊັນ ມາທີ່:

  • ອີເມວ: mfa@laomfa.org ຫຼື ໂທ: +856 21 226018;ແຟັກ: +856 21 226019

3. ຟອມສະໝັກຈະໄດ້ຖືກພິຈາລະນາ ໂດຍ ສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຜູ່ອຳນວຍການ

  • ຟອມສະໝັກທີ່ສົ່ງມາ ຈະຖືກແຈ້ງຕອບ ວ່າຈະໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ຫຼື ບໍ່
  • ສມກຈ ຈະແຈ້ງເຫດຜົນໃຫ້ຮັບຮູ້ໃນກໍລະນີທີ່ຟອມສະໝັກບໍ່ຜ່ານ.

ຜົນປະໂຫຍດຂອງການເປັນສະມາຊິກ

Benefit of becoming MFA members
1 The privilege to participate in trainings related to microfinance sector by both domestic and foreign sectors
2 Opportunity to have special technical / professional counselling
3 Opportunity to meet and exchange experiences with successful institutions and from the Bank of Lao PDR
4 Receive useful information on institutional development and also disseminate information / products- services through
5 various advertisement channels of MFA.

Latest Jobs

No posts found.

Lastest Videos

No posts found.

Lastest Photos

Our partner

The organizations that use LMFA Technical service

Our - Non MFI members

ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ (ສກຈບ)

ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ຮັບເງິນຝາກ (ສກຈຮ)

ສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດ (ສສງ)

subscribe for newsletter


X