ສມກຈ - ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ

LMFA - LAO MICROFINANCE ASSOCIATION

ຕິດຕໍ່ເຮົາ

ສະມາຕົມການເງິນຈຸລະພາກ (ສມກຈ)
ບ້ານ ອາມອນ, ຮ່ອມ 23 (23/3), ເມືອງໄຊເສດຖາ,
ຕູ້ ປ.ນ: 4030, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
ໂທ: 030 948 1265
ແຟັກ: +856 21 226 019
ອີເມວ:   mfa@laomfa.org
ເວັບໄຊທ໌:   www.laomfa.org;
Facebook : www.facebook.com/LaomfaTeam/

X