ສມກຈ - ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ

LMFA - Lao Microfinance Association

Membership Form

laomfa-logo
ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ

ໜ່ວຍ 13 ບ້ານ ຮ່ອງໄກ່ແກ້ວ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ; ຕູ້ ປ.ນ 4030, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ ປ ປ ລາວ
Email: mfa@laomfa.org; Web: www.laomfa.org.la; Tel: +856 21 226018 Fax: +856 21 226019

ສະມາຊິກ ເລກທີ:…………………

ໃບສະໝັກເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ

ຮຽນ: ປະທານ ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ນັບຖື
ເລື່ອງ: ຂໍສະໝັກເຂົ້າເປັນສະມາຊິກສະມາຄົມ

  • ອີງຕາມ ດຳລັດວ່າດ້ວຍສະມາຄົມສະບັບເລກທີ 115/ນຍ, ລົງວັນທີ 29 ເມສາ 2009;
  • ອີງຕາມ ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດຳລັດວ່າດ້ວຍສະມາຄົມ ສະບັບເລກທີ 6/ທປຄ ລົງວັນທີ 08 ທັນວາ 2009
  • ອີງຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງຊົ່ວຄາວວ່າດ້ວຍການສ້າງຕັ້ງສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ ສະບັບເລກທີ 683/ພນ ລົງວັນທີ 25 ຕຸລາ 2013
You do not have permission to view this form.

ດັ່ງນັ້ນ,ຈຶ່ງຖືເປັນກຽດຮຽນສະເໜີມາຍັງ ປະທານ ສມກຈ ເພື່ອຂໍສະໝັກເຂົ້າເປັນສະມາຊິກສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ ແລະ ຂໍປະຕິຍານວ່າຈະປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຂອງສະມາຄົມຢ່າງເຂັມງວດ ແລະ ຈ່າຍບຳລຸງຕາມທີ່ສະມາຄົມວາງອອກ.

ອະນຸມັດໂດຍ
ກວດກາໂດຍ
ຜູ້ສະໝັກ
ປະທານ ສມກຈ
ອຳນວຍການ ສມກຈ
…………..

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ:

  1. ສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວ ແລະ ສຳມະໂນຄົວ
  2. ມາດຕະຖານ, ສິດ, ໜ້າທີ່ ຂອງ ສະມາຊິກ, ຄ່າບຳລຸງສະມາຄົມ
  3. ແພກເຄດ ການບໍລິການຂອງ ສມກຈ
  4. ລະບຽບການປະພຶດຕົນຂອງສະມາຊິກ
  5. ຮ່າງສັງລວມຂໍ້ມູນ (member profile)
  6. ແບບຟອມ Factsheet
X