ສມກຈ - ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ

MFA - Lao Microfinance Associationtest

Events

march, 2019

18feb - 1marfeb 188:00 ammar 1- 5:00 pmMFMCC ປີ 2019 ລຸ້ນ 15 ພາກທີ 1: ວັນທີ 18 ກຸມພາ - 1 ມີນາ 2019ຝຶກອົບຮົມຫຼັກສູດການບໍລິຫານການເງິນຈຸລະພາກ (MFMCC) ປີ 2019 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

18mar - 29mar 181:00 ammar 29MFMCC ປີ 2019 ລຸ້ນ 15 ພາກທີ 2: 18-29 ມີນາ 2019ຝຶກອົບຮົມຫຼັກສູດການບໍລິຫານການເງິນຈຸລະພາກ (MFMCC) ປີ 2019 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

20mar - 22mar 209:00 ammar 22ຝຶກອົບຮົມ: ການຕະຫຼາດສຳລັບ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ

march

18feb - 1marfeb 188:00 ammar 1- 5:00 pmMFMCC ປີ 2019 ລຸ້ນ 15 ພາກທີ 1: ວັນທີ 18 ກຸມພາ - 1 ມີນາ 2019ຝຶກອົບຮົມຫຼັກສູດການບໍລິຫານການເງິນຈຸລະພາກ (MFMCC) ປີ 2019 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

18mar - 29mar 181:00 ammar 29MFMCC ປີ 2019 ລຸ້ນ 15 ພາກທີ 2: 18-29 ມີນາ 2019ຝຶກອົບຮົມຫຼັກສູດການບໍລິຫານການເງິນຈຸລະພາກ (MFMCC) ປີ 2019 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

20mar - 22mar 209:00 ammar 22ຝຶກອົບຮົມ: ການຕະຫຼາດສຳລັບ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ

april

8apr - 12apr 88:00 amapr 12ຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກ ຫຼັກສູດບໍລິຫານການເງິນຈຸລະພາກ ລຸ້ນ 3 (MFMCC TOT)

may

13may - 24may 138:00 ammay 24MFMCC ປີ 2019 ລຸ້ນ 16 ພາກທີ 1: 13-24 ພຶດສະພາ 2019ຝຶກອົບຮົມຫຼັກສູດການບໍລິຫານການເງິນຈຸລະພາກ (MFMCC) ປີ 2019 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

june

10jun - 21jun 108:00 amjun 21MFMCC ປີ 2019 ລຸ້ນ 16 ພາກທີ 2: ວັນທີ 10-21 ມິຖຸນາ 2019ຝຶກອົບຮົມຫຼັກສູດການບໍລິຫານການເງິນຈຸລະພາກ (MFMCC) ປີ 2019 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

X